Производствен процес

1. Суровина

1. Raw Material

2.Качество Контрол на проводника

2. Quality Control -Wire

3. Механично тъкане

3. MechanicalWeaving Mesh

4. Фланциране на спасяването

4. Flanging The Salvage

5. Сглобяване и сгъване

5. Assembly and Folding

6. Контрол на качеството

6. Quanlity Control

7. Компрес и пакет

7.Compress and Package

8. Готов продукт

8 Finished Product